Aktuality

KHK MSK ověřuje nové vzdělávací produkty, které můžete využívat i vy


Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje řeší grantový projekt OPVK k podpoře nabídky dalšího vzdělávání v MSK „Regionální vzdělávací partnerství pro ICT“ (registrační číslo CZ.1.07/3.2.07/01.0022). Partnery jsou Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, p. o., Ostrava a EuroProfis, s. r. o., Praha.


Projekt je zaměřen na podporu vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání ve firmách, školách a dalších vzdělávacích institucích. Obsahuje vývoj vzdělávacích modulů a jejich pilotní ověření formou tréninku trenérů. Účastníkům ověřování umožní rozšířit svou lektorskou kvalifikaci v oblasti nových metodicko-didaktických a obsahových přístupů k vyvinutým vzdělávacím produktům. Jeho cílem je zvýšení kvality dalšího vzdělávání pro odvětví informačních a komunikačních technologií v Moravskoslezském kraji.

Vyvíjené moduly vycházejí ze zjištěné poptávky podnikové sféry a zahrnují rozvoj různých potřebných dovedností s využitím moderních metod interaktivního vzdělávání dospělých. Osm z celkových devíti modulů bude primárně zaměřeno na personalistické a komunikační dovednosti, zbývající rozsáhlejší modul bude věnován elektronické podpoře vzdělávání.
 
Do pilotního ověřování nově vyvinutých vzdělávacích produktů budou zařazeni školitelé, personalisté a manažeři z firem sdružených v občanském sdružení IT Cluster, lektoři různých vzdělávacích zařízení i pracovníci z jiných podniků a organizací, kteří projeví zájem. Na setkáních organizovaných Krajskou hospodářskou komorou MSK budou postupně předkládány vzdělavatelům k seznámení a praktickému použití tyto moduly:
 
Metody a výstupy analýzy vzdělávacích potřeb
Cílem je vyškolit vybrané pracovníky z metod zjišťování vzdělávacích potřeb u různých cílových skupin a průmyslových podniků. Obsahovat bude:
-    význam vzdělávání pro organizaci a pro zaměstnance
-    analýza vzdělávacích potřeb
-    vyhodnocení potřeb dalšího vzdělávání
-    plánování a realizace
-    hodnocení výsledků vzdělávání
-    metody vzdělávání na pracovišti a mimo pracoviště
-    trendy ve vzdělávání
 
Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání
Cílem modulu je osvojení tvorby zadávací dokumentace jednotlivých účastníků na základě variabilních potřeb a očekávání, včetně výběru a nastavení vhodných kritérií a měřítek pro posuzování jednotlivých žádostí. Obsahuje:
-    základní pojmy a definice, obecná pravidla a podmínky
-    obsah a struktura zadávací dokumentace
-    příprava zadávací dokumentace
-    finalizace a kompletace zadávací dokumentace
-    stanovení hodnotících kritérií
-    hodnocení nabídek
 
Kvalita ve vzdělávání
Cílem modulu je osvojení způsobu hodnocení kvality a výstupů vzdělávacích programů a posílení schopnosti posoudit vhodnost didaktických metod pro zprostředkování různých typů poznatků (měkké dovednosti; tvrdé poznatky a znalosti). Obsahem modulu je:
-    kvalita vzdělávání dospělých v kontextech
-    měření kvality v rámci neformálního systému vzdělávání
-    řízení talent poolu
-    dodavatel vzdělávací služby
-    vzdělávací metody jako aspekty kvality ve vzdělávání
-    ukázky vzdělávacích metod
-    stavba kurzu vzdělávání dospělých
-    simulované situační a rolové hry s vazbou na kompetenční model
 
Tvorba moderní funkční účinnosti seminářů pro dospělé
Cíl modulu je zaměřen na osvojení metod tvorby jednotlivých kroků vzdělávací aktivity a stanovení efektivního způsobu hodnocení její účinnosti. Obsahové zamření na témata:
-    terminologický kontext firemního vzdělávání
-    projektování vzdělávací aktivity
-    způsoby, druhy, metody a formy vzdělávání
-    etapy realizace vzdělávací aktivity
-    evaluace – oblasti hodnocení, druhy hodnocení, principy hodnocení, výsledky, účinnost
 
Tréninkové metody vzdělávání dospělých
Cíl modulu je zaměřen na osvojení metod používaných ve vzdělávání dospělých se zaměřením na interaktivní výukové metody. Obsah:
-    metody vzdělávání dospělých
-    aktivizující výukové metody
-    didaktické prostředky
-    využití multimediálních technologií ve vzdělávání
-    e-learning
-    praktický nácvik dovedností – trénink
 
Základy ekonomické gramotnosti
Kurz nabízí ekonomům i neekonomům možnost získání know how a znalosti pro podnikovou praxi. Modul představuje znalostní přípravu na zkoušku a získání certifikátu EBC*L (European Business Licence). Certifikát EBC*L je mezinárodně uznávaný standard ekonomického vzdělání. Obsahuje:
-    nákladové účetnictví
-    sestavování rozvahy
-    obchodní právo
-    cíle podniku a ukazatele
 
Komunikační a prezentační dovednosti
Cílem je zlepšit komunikační a prezentační dovednosti potřebné pro realizaci vzdělávacích aktivit pro dospělé v rámci dalšího profesního vzdělávání. Obsahuje:
-    vymezení a místo v procesu vzdělávání
-    interaktivní metody v komunikaci a prezentaci
-    předávání poznatků, vč. technických
-    nácvik prezentačních dovedností tréninkovou formou
 
Práce v týmu a týmová dynamika
Hlavním cílem je naučit účastníky využívat týmové dynamiky a aktivizačních činností pro posílení efektivní komunikace a spolupráce a především pro podporu synergického efektu skupiny. Témata:
-    teorie týmové spolupráce, prvky skupinové dynamiky
-    skupinové cíle, normy, role, sebezkušenostní trénink
-    vedení a řízení týmu
-    motivace a stimulace
-    interakce a komunikace
-    dynamika týmu a její zachování
-    vytváření předpokladů pro sdílení firemních cílů
-    trénink interakce, komunikace a spolupráce
 
Využívání nástrojů elektronické podpory vzdělávání – modul v rozsahu 40 hodin
Jedná se o nosné téma s výraznou komponentou ICT. Je zaměřen na teoretická východiska
e-learningu, e-testingu, blended learningu a e-commerce. Jejich osvojení je pro cílovou skupinu důležité, protože se s elektronickou podporou vzdělávání jako s nástrojem propojení nabídky a poptávky po vzdělávání IT budou setkávat v různých kurzech.
 
Na setkání k pilotnímu ověřování jednotlivých modulů budete zváni postupně, individuálně podle plánu jejich realizace. Informace budou zveřejňovány v těchto aktualitách IT Clusteru. Další informace také na www.khkmsk.cz.