Aktuality

V Ostravě proběhl celoevropský test systému k záchraně životů na silnicích, auta budou sama volat o pomoc pro své pasažéry

 

Roz­sáh­lý ev­rop­ský test sys­té­mu eCall, který do­ká­že včas při­vo­lat pomoc k ha­va­ro­va­né­mu vo­zi­dlu a zvý­šit tak šance na zá­chra­nu lidí i ma­jet­ku, se po­pr­vé roz­bě­hl v České re­pub­li­ce. Do pátku 13. lis­to­pa­du se od­bor­ní­ci na in­for­ma­ti­ku, zá­stup­ci au­to­mo­bi­lek a zá­chra­ná­ři po­ku­sí v Dolní ob­las­ti Vít­ko­vi­ce v Os­t­ra­vě, na akci s ná­zvem eCall TEST­FEST, ově­řit, jak budou umět auta kde­ko­li v EU sama za­vo­lat po ne­ho­dě na tísňovou linku 112.

 

„Test má ce­lo­ev­rop­ský vý­znam, pro­to­že v roce 2018 budou muset být všech­ny vozy v Ev­rop­ské unii vy­ba­ve­ny za­ří­ze­ním tísňového vo­lá­ní eCall, které v pří­pa­dě ne­ho­dy au­to­ma­tic­ky vy­ro­zu­mí zá­chran­né slož­ky," říká Ros­ti­slav Hlos­ta za po­řa­da­tel­ský tým. Cílem testu je ově­řit funkč­nost vy­vi­nu­tých sys­té­mů, které mají ročně za­chrá­nit ti­sí­ce lid­ských ži­vo­tů, a sou­čas­ně in­for­mo­vat o eCall ve­řej­nost.

 

Ce­lo­ev­rop­ský eCall TEST­FEST or­ga­ni­zu­je pro­fes­ní or­ga­ni­za­ce pro in­te­li­gent­ní do­prav­ní sys­témy v Ev­ro­pě (ER­TI­CO - ITS Eu­ro­pe) a Ev­rop­ský in­sti­tut pro te­le­ko­mu­ni­kač­ní normy (ETSI). Sa­mot­né po­řa­da­tel­ství při­padlo spo­leč­nos­tem VÍT­KO­VI­CE IT So­lu­ti­ons ze sku­pi­ny VÍT­KO­VI­CE MA­CHI­NE­RY GROUP a Vo­da­fo­ne. Pod­po­ru po­sky­tu­jí Ev­rop­ská ko­mi­se, Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy a Mi­nis­ter­stvo vni­t­ra – Ge­ne­rál­ní ře­di­tel­ství Hasič­ské­ho zá­chran­né­ho sboru ČR.

 

Po­pr­vé se konal eCall TEST­FEST v Nu­ne­a­to­nu ve Velké Bri­tá­nii, poté v Es­se­nu v Ně­mec­ku a po­tře­tí ve Vigo ve Špa­něl­sku. Do TEST­FES­Tu  v Os­t­ra­vě se do této chví­le za­po­ji­lo zhru­ba 80 účast­ní­ků - vý­rob­ci vo­zi­del, vo­zi­dlo­vých jed­no­tek a cen­ter tísňového vo­lá­ní, zá­stup­ci zá­chran­ných slo­žek, hasi­čů atd

 

V prů­bě­hu téměř tý­den­ní­ho tes­to­vá­ní je 11. lis­to­pa­du or­ga­ni­zo­vá­no také před­sta­ve­ní eCall a jeho mož­nos­tí pro zhru­ba stov­ku od­bor­ní­ků na kri­zo­vé ří­ze­ní a do­pra­vu. Od­bor­ní­ci, kteří se po­dí­le­jí na tes­to­vá­ní sys­té­mu eCall, vy­svět­lí sou­čas­né mož­nos­ti i roz­voj v bu­douc­nu. Na závěr se­mi­ná­ře lidé uvidí re­ál­né od­ba­ve­ní tísňového vo­lá­ní eCall 112 or­ga­ni­zo­va­né Hasič­ským zá­chran­ným sbo­rem.

 

 

O sys­té­mu eCall 112:

Sys­tém eCall bude fun­go­vat v rámci jed­not­né­ho ev­rop­ské­ho tísňového vo­lá­ní 112 a sklá­dá se ze tří zá­klad­ních částí: z pa­lub­ní jed­not­ky ve vo­zi­dle, mo­bil­ní te­le­ko­mu­ni­kač­ní sítě a cen­ter tísňového vo­lá­ní 112. Po ne­ho­dě se sys­tém ak­ti­vu­je au­to­ma­tic­ky, umož­ní ale i ma­nu­ál­ní ak­ti­va­ci. Kromě au­to­ma­tic­ké­ho da­to­vé­ho spo­je­ní bude vždy exis­to­vat hla­so­vé spo­je­ní mezi vo­zi­dlem a pra­co­viš­těm pro pří­jem tísňového vo­lá­ní, aby kdo­ko­li z osád­ky vo­zi­dla mohl po­skyt­nout další po­drob­nos­ti o ne­ho­dě. Za­ří­ze­ní by mělo být in­sta­lo­vá­no ve všech nově vy­rá­bě­ných osob­ních au­to­mo­bi­lech a do­dáv­kách od jara 2018. Pro pří­jem vo­lá­ní eCall budou v úvod­ní fázi za­vá­dě­ní služ­by upra­ve­ny dva tech­no­lo­gic­ké uzly. K od­ba­vo­vá­ní ho­vo­rů budou ur­če­na dvě kraj­ská call cen­t­ra 112 – v Praze a Os­t­ra­vě.

 

O pro­fes­ní or­ga­ni­za­ci ER­TI­CO - ITS Eu­ro­pe:

ER­TI­CO je ce­lo­ev­rop­ská, ne­ko­merč­ní or­ga­ni­za­ce na pod­po­ru im­ple­men­ta­ce in­te­li­gent­ních do­prav­ních sys­té­mů a slu­žeb. Byla za­lo­že­na v roce 1991 a re­gis­tro­vá­na podle bel­gic­ké­ho práva se síd­lem v Bru­se­lu jako ini­ci­a­ti­va Ev­rop­ské ko­mi­se a jako klí­čo­vý part­ner pro spo­lu­prá­ci s ná­rod­ní­mi vlá­da­mi a prů­mys­lo­vou sfé­rou v oboru ITS.

 

O aso­ci­a­ci ETSI:

ETSI je aso­ci­a­ce za­lo­že­ná v roce 1988 a re­gis­tro­va­ná podle fran­couz­ské­ho práva se síd­lem v So­phii-An­ti­po­lis, Fran­cie. Po­slá­ním in­sti­tu­tu je zpra­co­vá­vat tech­nic­ké normy, ne­zbyt­né k vy­tvo­ře­ní roz­sáh­lé­ho uni­fi­ko­va­né­ho ev­rop­ské­ho trhu v te­le­ko­mu­ni­ka­cích.

 

O pro­jek­tu HeERO:

Ev­rop­ský pro­jekt HeERO má za cíl ově­řit vy­u­ži­tí sys­té­mu au­to­ma­tic­ké­ho tísňového vo­lá­ní z pa­lu­by vo­zi­dla na linku 112 (eCall 112) pro mo­to­cy­kly, au­to­bu­sy a ná­klad­ní vo­zi­dla včet­ně ově­ře­ní vy­u­ži­tí sys­té­mu eCall 112 při pře­pra­vě ne­bez­peč­ných věcí pod­lé­ha­jí­cí Do­ho­dě ADR.