Aktuality

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS získala prestižní cenu v soutěži Egovernment The Best 2015 – MasterCard

 

Pres­tiž­ní oce­ně­ní v ob­las­ti elek­tro­ni­za­ce stát­ní sprá­vy zís­ka­la v sou­tě­ži Ego­ver­n­ment The Best 2015 – Mas­ter­Ca­rd spo­leč­nost Vít­ko­vi­ce IT So­lu­ti­ons se svým sys­té­mem Ea­sy­GO pro hra­nič­ní kon­t­ro­lu a rych­lé au­to­ma­tic­ké od­ba­ve­ní ces­tu­jí­cích.

 

Sou­těž Ego­ver­n­ment The Best při­pra­vu­je už tra­dič­ně Ma­ga­zín Ego­ver­n­ment. Pro­jekt Ea­sy­GO, známý také jako eGate, od­bor­ná ko­mi­se oce­ni­la 3. mís­tem v ka­te­go­rii Cen­t­rál­ní pro­jek­ty.

 

Pro­jek­to­vý tým Vít­ko­vi­ce IT So­lu­ti­ons a pro­vo­zo­va­tel, kte­rým je Ře­di­tel­ství služ­by ci­zi­nec­ké po­li­cie ČR, úspěš­ně roz­ví­je­jí Ea­sy­GO na Le­tiš­ti Vác­la­va Havla v Praze. Ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí secu­net Secu­ri­ty Ne­tworks AG tam Vít­ko­vi­ce IT So­lu­ti­ons v prů­bě­hu le­toš­ní­ho čer­ven­ce uved­ly do zku­šeb­ní­ho pro­vo­zu deset no­vých bi­o­me­t­ric­kých bran eGate. Nové eGate, které pro­vo­zo­va­tel fi­nan­co­val z nor­ských fondů, jsou ur­če­ny pro au­to­ma­ti­zo­va­né od­ba­ve­ní ces­tu­jí­cích při pří­le­tu i od­le­tu na praž­ském le­tiš­ti. Jsou ur­če­ny pro ces­tu­jí­cí star­ší 15 let s ces­tov­ní­mi do­kla­dy, které ob­sa­hu­jí bi­o­me­t­ric­ké údaje. Vy­u­žít je mohou ces­tu­jí­cí z 28 zemí EU, Nor­ska, Is­lan­du, Lich­ten­štejn­ska a Švý­car­ska. Od­ba­ve­ní po­mo­cí no­vých eGate trvá prů­měr­ně 15 vte­řin. V sou­čas­ných pod­mín­kách slo­ži­té me­zi­ná­rod­ní si­tu­a­ce jsou eGa­tes jed­ním z dů­le­ži­tých prvků ochra­ny hra­nic na­še­ho státu.

 

Cílem sou­tě­že Ego­ver­n­ment The Best je před­sta­vo­vat, shro­máž­dit a pre­zen­to­vat nej­za­jí­ma­věj­ší pro­jek­ty elek­tro­ni­za­ce ve­řej­né sprá­vy ČR v daném roce.

Pro­jekt Ea­sy­GO uspěl v ná­roč­ném hod­no­ce­ní od­bor­ní­ků, kteří hod­no­ti­li do­lo­že­ní do­pa­du pro­jek­tu, do­lo­že­ní nebo po­ten­ci­ál pro sdí­le­ní dob­rých po­stu­pů,  po­cho­pe­ní „ví­ce­ka­ná­lo­vých" aspek­tů, ino­va­ce a ří­ze­ní efek­tiv­nos­ti, cel­ko­vý dojem a ko­mu­ni­kač­ní ka­pa­ci­tu. Na­vzá­jem byly po­rov­ná­vá­ny pouze pro­jek­ty ade­kvát­ní­ho roz­sa­hu a vý­zna­mu. Za­jí­ma­vé pro­jek­ty ze sou­tě­že Ego­ver­n­ment The Best se stá­va­jí in­spi­ra­cí pro ostat­ní pro­vo­zo­va­te­le.