Členové klastru

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 

Sídlo:
Univerzitní náměstí 1934/3, 73340 Karviná
Kontaktní osoba:   doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., vedoucí Katedry
Telefon:
+420 596 398 322
Fax:
+420 596 312 069
E-mail:
suchanek@opf.slu.cz
WWW:
www.opf.slu.cz

 

Předmět činnosti

Vznik Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné je datován na 17. září 1990, kdy senát Masarykovy univerzity v Brně svým usnesením schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen SU OPF). Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. SU OPF si vytvořila za poměrně krátkou dobu své existence příznivou výchozí pozici pro další růst a zvýraznění svého postavení. Hlavním záměrem SU OPF je poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání, zvyšovat kvalifikaci vyučujících, rozvíjet vědeckovýzkumnou činnost a informační zázemí fakulty a to vše za úzké spolupráce s jinými vysokými školami u nás i v zahraničí, soukromou podnikatelskou sférou a státními a veřejnosprávními institucemi. Chce být fakultou dobře prosperující, i nadále srovnatelnou s předními vysokoškolskými institucemi doma a v zahraničí, harmonicky a vyváženě prohlubující kvalitu práce ve všech rovinách své činnosti.  

 

Produkty a služby

SU OPF je zaměřena na vzdělávání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech a oboru zaměřeného na informatiku, konkrétně se jedná o obor „Manažerská informatika“, který je akreditovaný v rámci studijního programu „Systémové inženýrství a informatika“. Komplexně SU OPF nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání od bakalářských (titul Bc.) přes navazující magisterské (titul Ing.) po doktorské (titul Ph.D.) studijní programy. Z oborového hlediska v současné době zajišťují výuku studijních programů a oborů vyučující z 5 kateder. SU OPF se všestranně zapojila do spolupráce s institucemi ekonomického a informatického charakteru v České republice a zahraničí a její absolventi se úspěšně uplatňují v podnikatelské i státní sféře nebo pokračují jako absolventi doktorského studijního programu ve výzkumných a akademických činnostech. Obecně je ve vzdělávacím procesu na SU OPF kladen důraz na dosažení hluboké odbornosti absolventů v jednotlivých studijních oblastech, na jejich širokou jazykovou vybavenost a v neposlední řadě dostatečné praktické zkušenosti získávané přednáškami odborníků z praxe a dalšími odbornými praxemi v českých a zahraničních vysokých školách, výzkumných zařízeních a podnicích.

 

Reference

Významná vědecko-výzkumná a odborná činnost spočívající zejména v řešení rozvojových projektů, projektů ESF (Evropský sociální fond), GAČR (Grantová agentura ČR), projektů MSK (Moravskoslezský kraj) a dalších.