O klastru

O klastru

 

IT Cluster je sdružení zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií (ICT). Svou koncepcí naše sdružení spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, konkrétně Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním.

 

Na straně druhé existuje zjevná snaha uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. Cílem je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. V neposlední řadě stojí snaha o vybudování silné značky IT Cluster, která definuje Moravskoslezský kraj jako centrum pokročilých technologií, kde IT hrají klíčovou roli. Zvažte, zda-li byste se i vy nechtěli stát členem našeho sdružení a posílit tak myšlenku vybudování silného IT regionu, kde se pojem informační společnost stává realitou.

 

Vize a poslání 

IT Cluster je sdružení právnických a fyzických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, která reprezentuje právnické a fyzické osoby se sídlem, bydlištěm nebo místem podnikání na území Moravskoslezského kraje, kteří podnikají v odvětvích informačních technologií (dále jen „IT“), vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se těmito technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.


Posláním sdružení je zejména: 

 • v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení 
 • vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech 
 • podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení 
 • podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem 
 • přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje 
 • nabízet poradenské služby svým členům 
 • pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku IT a v souvisejících oborech

 

Výzkum a vývoj v oblasti IT

 • Vývoj a implementace informačních systémů
 • Vývoj internetových technologií a aplikací
 • Vývoj v oblasti mobilních technologií
 • Vývoj v oblasti telekomunikační techniky
 • Tvorba multimediálních prezentací
 • Výroba, prodej a správa výpočetní techniky
 • Sledování a střežení vozidel
 • Poradenství a konzultační činnost v oblasti IT
 • Grafika a marketing
 • Vzdělávání v oblasti IT
 • Celoživotní vzdělávání, zajišťování certifikovaných kurzů a testů
 • Jazyková výuka, odborné překlady a tlumočení

 

 

Soubory ke stažení:

 

 

Orgány klastru

Výkonná rada

Ing. Přemysl Soldán, CSc. (Tieto Czech s.r.o.) – předseda výkonné rady
Mgr. Marek Kučera MBA (K2 atmitec s.r.o.) – 1. místopředseda výkonné rady

Miroslav Hampel (KVADOS, a.s.) – 2. místopředseda výkonné rady
Ing. Marek Svrčina (D3Soft s.r.o.)
Ing. Jaroslav Král (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky)

 

Dozorčí rada

Jiří Tomčala – předseda dozorčí rady

Dušan Krajčír

Zdeněk Kašlík

 

Stanovy

Níže uvedený dokument obsahuje úplné znění stanov občanského sdružení IT Cluster ze dne 4. 12. 2013 (revize 5).

 

Soubory ke stažení: